งานบริการวิชาการ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม (16 กันยายน 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (5 สิงหาคม 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (22 เมษายน 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคาม (18 เมษายน 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัยในการรประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ผลการประเมินระดับชาติ (23 กุมภาพันธ์ 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (7 มกราคม 2559)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (25 กันยายน 2558)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (22 กันยายน 2558)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันลังสมองของชาติ (29 เมษายน 2558)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (27 เมษายน 2558)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (3 เมษายน 2558)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน้ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย วช. (5 โครงการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (1 กุมภาพันธ์ 2558)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (23 ธันวาคม 2557)
ประธานกกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (26 พฤษจิกายน 2557)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (1 สิงหาคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (15 กรกฏาคม 2557)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (8 กรกฏาคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินตำราและหนังสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสวนดุสิต (25 มิถุนายน 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (4 มิถุนายน 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (27 พฤษภาคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (15 พฤษภาคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (7 พฤษภาคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (17 เมษายน 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (5 กุมภาพันธ์ 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ประชุมวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (12 มกราคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ประชุมวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (12 มกราคม 2557)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ประชุมวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (12 มกราคม 2557)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (20 พฤศจิกายน 2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (19 พฤศจิกายน 2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (28 ตุลาคม 2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (22 ตุลาคม 2556)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท วิทยาการจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (17 ตุลาคม 2556 )
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (4 กันยายน 2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี (5 สิงหาคม 2556)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารคณะการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ หาวิทยาลัยมหาสารคาม (20 พฤษภาคม 2556)
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (1 มีนาคม 2556 )
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ป.โท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส. (17 ธ.ค. 2555)
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและการเปรียบเทียบผลตอบแทน ป.โท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส. (17 ธ.ค. 2555)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (18 ตุลาคม 2555)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (24 กันยายน 2555)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน บทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี (12 สิงหาคม 2555)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (24 สิงหาคม 2555)
ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (25 กรกฎาคม 2555)
ประธาน กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (26 กรกฎาคม 2555)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ (20 กรกฎาคม 2554)
ผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่และเขียนบทปริทัศน์ วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ (22 พ.ค. 2553)
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการประเมินเข้าสู่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (27 ม.ค. 2552)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี ( 9 มี.ค. 2552)
ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม ( 1 เม.ย. 2552)
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.เอก คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ( 9 เม.ย. 2552)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ี ( 27 ต.ค. 2551)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 1 เม.ย. 2551)
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต ของ นิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (26 มิ.ย. 2551)
คณะที่ปรึกษาดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2552 (30 ธันวาคม 2551)
วิทยากร
วิทยากรบรรยาย เรื่อง สถานภาพการผลิตและการตลาดยางพาราของไทย โครงการวิจัย วช. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (18 ก.ย.. 2557)
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (28 พ.ค. 2555)
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินธุรกิจ สำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม. รุ่น 5, 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (9 ส.ค. 2552)
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตร บช.ม. บธ.ม. กจ.ม. และ ศ.ม. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 พ.ย. 2551)
วิทยากรบรรยาย เรื่อง สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน สำหรับนิสิตสาขาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ม. มหาสารคาม (6 ก.ย. 2551)
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวัดประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (24 ก.ค. 2551)
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง DEA ของนิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (27 พ.ย. 2550)
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง SFA ของนิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (29 พ.ย. 2550)
Last Update: 09-Sep-2016
 
free page hit counter