Last Update: 19-Dec-2016

"ทบทวนวรรณเก่า มุ่งสู่วรรณใหม่"

แหล่งความรู้สำหรับการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์
คู่มือการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษฟรี ลิงค์ (1) (2)
ทำอย่างไรจะได้หัวข้อวิจัย/การเขียนการทบทวนวรรณกรรม โดย ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วมันเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ โดย ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
เกร็ดการทำวิจัยดีมากๆ [ รศ.ดร.คมสัน สุริยะ] เขียนวิทยานิพนธ์ให้ดีอย่างไร
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. /สกว . รายชื่อธุรกิจพร้อมที่อยู่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปที่ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ
ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้ Turn-it-in คู่มือการใช้ Turn-it-in
ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้ solidseotools.com
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้ Excel ตาราง Krejcie & Morgan
การเข้าดาวน์โหลดบทความในฐานข้อมูลออนไลน์เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มมส. คลิกที่นี่ (ใช้ username และ password ของนิสิต/อาจารย์)
ตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/IS สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูลศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI)
ค้นหาชื่อเรื่อง Thesis/IS มมส ค้นหาชื่อเรื่อง Thesis/IS จุฬาฯ/ดาวน์โหลดได้
ค้นหางานวิจัย สกว /ดาวน์โหลดได
ค้นหางานวิจัย วช /ดาวน์โหลดได
สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์/IS คณะการบัญชีและการจัดการ
ค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ป. เอก ต่างประเทศ
หากค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการจากฐานข้อมูลของ มมส. แล้ว ถ้าต้องการฉบับเต็มให้ค้นต่อที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้ง 4 แหล่งข้างต้นจะทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
แหล่ง การหาหัวข้อ/ประเด็นการวิจัยทาง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นิยามทางธุรกิจ) www.management-issues.com
คำศัพท์์ทางการบัญช Ethic Issues

www.bettermanagement.com

Top Business Issues

Business Focus

All Business Issues
Global Issues Economic Issues (About.com)
International Trade Topics Economics Topics
Production Topics Info Technology Management Topics
Corporate Leaders Business Law Topics
Finance Topics Economists
Human Resource Management Topics Management Topics
Business Theorists หลักการบริหารสมัยใหม่
12 Management Blog HRM
Bloggang Management Blog Google Search
Google Business Issues  
Monitoring Business Issues  
แหล่ง การหาหัวข้อ ประเด็นการตลาด
Web Marketing Today Marketing Insight
Marketing Professor Marketing Management (1)
สมาคมการตลาดอเมริกัน Marketing Management (2)
Marketing @ Knowledge Zone Buzzle.COM
Sales and Sales Management Blog ฺี List of marketing topics
แหล่ง การหาหัวข้อ/ประเด็นการวิจัยทางด้านการบัญชี
CPA Net Index of accounting articles
Accounting Issues Auditing Topics
Accounting Seminar Program Audit Commission UK
Buncheeaudit.com สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี
สำนักงานบัญชี ชัวร์แทค แอคเคาน์ติ้ง สภาวิชาชีพบัญชี
แหล่งแนวคิด ทฤษฎี ด้าน Management
New Insitutional Economics บทความ เศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่ : แนวการวิเคราะห์ข้ามพ้นกระแสหลัก ความหมายของประสิทธิภาพ
สารานุุกรมทรัพยากรณ์มนุษย์ (แนะนำโดยคุณปริญญา MBA27) การบริหารจัดการภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลด้านทรัพยากรณ์มนุษย์ Competency and Capability

รวมทฤษฏี ด้านการจัดการ

Business theory

Management Tools and Links

List of Business Theorists

Management Method Model and More

Search businessballs and businessballs space

Global Top 10 of Most Popular Management Concepts  

LearnMarketing

 

สืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย และวิทยานิพนธ์ บทความต่างประเทศ
ห้องสมุด UTCC Thesis Download สำนักวิทยบริการ ม. ราชภัฏสวนดุสิต EBSCO EBSCO Search
ห้องสมุด มศว. ห้องสมุดจุฬาฯ Emerald ISI Knowledge
ห้องสมุด ม. เชียงใหม่ ห้องสมุด ม. นเรศวร ScienceDirect AnnualReviews
ห้องสมุด ม. มหาสารคาม ห้องสมุด ม. สงขลาฯ ABI Inform Complete USDA
ห้องสมุด ม. เกษตรศาสตร์ ห้องสมุด ม. หอการค้าไทย Blackwell Synergy FAO Agris
ห้องสมุด ม. บูรพา ห้องสมุด ม. ขอนแก่น H.W. wilson NetLibrary
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย nida Spinkling IEEE
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ TDRI SCOPUS Ebrary
ห้องสมุด ม. ธรรมศาสตร์ Google Scholar ProQuest Dissertations & Theses  
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบับเต็ม Social Science Research Network (SSRN)
ฐานข้อมูลวิจัยไทย CJO (Cambridge Journal Online) Association for Computing Machiner (ACM)
 

เว็บไซต์ บทความต่างประเทศ ด้าน Business Economics

MIT Press Journals Journal of Financial Economics at North-Holland
Small Business Economics (Website © 2008 Ingenta) International Journal of the Economics of Business
Journal List of Business and Economics The Journal of Applied Economics
Journal of Institutional Economics Journal of Business and Economic Perspectives
Econphd (Journal) Journal of Business Economics and Management
International Journal of Business and Economics Journal of Chinese Economic and Business Studies
Business Economics (National Association for Business Economics) Quarterly Journal of Business and Economics
   
site hit counter