กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 18-Aug-2014

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หัวข้อรายงานที่มีการจองไว้ 3 ลำดับ 8 มิ.ย. 2554
หากนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนเก็บติดต่อที่ nitiphong.s@acc.msu.ac.th โดยระบุชื่อกลุ่มรายงาน ชื่อนิสิต รหัสประจำตัว และกลุ่มเรียน
เเผนการสอน แนวทางการเขียนรายงาน หลักเกณฑ์การส่งสัดส่วนการทำงาน เกณฑ์การให้คะแนนรูปเล่มรายงาน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1-6 (ถ้าไม่มี Acrobat Reader ดาวน์โหลดที่นี่ (5 MB))
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7-9 เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10-11
เอกสารประกอบการสอน (หลังสอบกลางภาค: เศรษฐศาสตร์มหภาค )
พ.ร.บ งบประมาณแผ่นดิน 2553 งบประมาณโดยสังเขป 2553
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด เรื่อง จุดเหมาะสมการใช้ปัจจัยการผลิตในระยสั้น ตัวอย่างการผลิตระยะสั้น  
แบบฝึกหัด เรื่อง จุดเหมาะสมการใช้ปัจจัยการผลิตในระยะยาว ตัวอย่างต้นทุนระยะสั้น  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 1 แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 2  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 3 แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 4  
ตัวอย่าง การปรับตัวธุรกิจตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในระยะยาว แบบฝึกหัดเรื่องตลาดผูกขาด ชุดที่ 2  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดผูกขาด ชุดที่ 1 แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างตลาด ชุดที่ 2  
แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างตลาด ชุดที่ 1  
  ดาวน์โหลด Font DNS Patpong Extend (เฉพาะอาจารย์)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

 
site stats