กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 19-Jan-2016
Mathematics for Business Economics
หัวข้อรายงานที่มีการจองไว้ 3 ลำดับ การเรียกใช้คำสั่ง Regression ใน Excel กรณี Excel2007
Course Syllabus คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (หนังสือ ม.รามฯ) ( 10.2 MB)
ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน แนวทางการทำแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สำหรับทำรายงาน Online Matrix Calculator

การส่งสัดส่วนการทำงาน

Online Cubic Function Calculator
การวิเคราะห์กรณีอุปสงค์ (ต.ย. วิทยานิพนธ์ ต.ย. 1)
การวิเคราะห์กรณีการผลิต (ต.ย. วิทยานิพนธ์ ต.ย. 1)
การวิเคราะห์กรณีต้นทุน (ต.ย. วิทยานิพนธ์ ต.ย. 1 ต.ย. 2 ต.ย. 3 ต.ย. 4 )
แบบฝึกหัด/ทดสอบย่อย
เฉลยทดสอบก่อนสอบกลางภาค
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
 
การสั่งซื้อหนังสือ
ตัวอย่างปก สารบัญ และเนื้อหาในเล่มบางส่วน

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 168 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2554

มีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อในแตละบท

 
cool hit counter