กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 13-Nov-2018
Fundamentals of Mathematics for Economics

Course Syllabus 2/2555

Draw Graph Online Draw Graph and Find Domain Online

หาคำตอบอนุพันธ์

Online Matrix Calculator Adj Matrix

หาคำตอบอสมการ

Online Quardratic-Cubic Function Calculator Easy Calculation.com

ติว Math ออนไลน์ Calculate First Order Partial Derivative Online
แก้อสมการค่าสัมบูรณ์ YouTube หาคำตอบสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์
หาคำตอบโปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบกราฟ แบบSimplex คำตอบจาก The Number Empire
Calculate derivatives online Integral Calculator Definite Integral Calculator

Calculate Higher Order Partial Derivative Online

วาดกราฟ 3 มิต
แบบฝึกหัด/ทดสอบย่อย
เฉลยทดสอบก่อนสอบกลางภาค 2/2555 ห้อง BE541
เฉลยทดสอบก่อนสอบกลางภาค 2/2555 ห้อง BE542
เฉลยทดสอบก่อนสอบกลางภาค 2/2555 ห้อง BE543
กิจกรรมการเรียนการสอน
 
หนังสือ
ตัวอย่างปก สารบัญ และเนื้อหาในเล่มบางส่วน

ตัวอย่าง สารบัญ

ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่าง เนื้อหาบางส่วน

จำนวน 161 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2554

มีแบบฝึกหัดท้ายบท

 
webtraffic analytics