กลับหน้าที่แล้ว
การบริหารงานคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งสู่คุณภาพวิชาการระดับสากล เพื่อรับใช้สังคมและชุมชน
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์
วิสันทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การประกันคุณภาพการศึกษา/ข้อมูลอื่น
ชม วิสัยทัศน์ [18:15 นาที]

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี 2558

ชม Thailand 4.0 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 2558
ชม Digital Economy 2016 การวิเคราะห์และการเกษียณหนังสือราชการ
เอกสารวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการ
หลักธรรมาภิบาล คณะการบัญชีและการจัดการ การผลิตบัณฑิตในทศวรรษที่ 21
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.  
นโยบาย คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (26 ส.ค. 59)
ข้อบังคับ คณะการบัญชีและการจัดการ พ.ศ.2553
ประกาศ ค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงงาน ป.ตรี พ.ศ.2552
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานสอนและการจ่ายค่าสอน ตรี โท เอก พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอน IB พ.ศ.2552
ข้อบังคับ เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ เรื่อง การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2560
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่
 
Last Update: 30-Nov-2016
free counter with statistics