กลับหน้าหลัก  
Last Update: 06-Jun-2021
วิชา การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย (Application in Regression Analysis)
แผนการสอน ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) คู่มือการใช้ Turn-it-in คู่มือการสืบค้นข้อมูล สั่งซื้อหนังสือเรียน
แบบประเมินการนำเสนอรายงาน แบบฟอร์มการทบทวนวรรณกรรม Checklist การทบทวนวรรณกรรม
รูปแบบรายงาน/การนำเสนอรายงาน (ต.ย. บทความสาขาการบัญชี บทความสาขาการจัดการ บทความสาขาการจัดการการตลาด)
กรณีศึกษาจากบทความวิจัย เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
Z Table ปรับค่า adjusted R-square เป็น R-square
t-statistics คำนวณค่าสถิติออนไลน์ F
Distribution-Tables คำนวณค่าสถิติออนไลน์ t
Chi-square statistics คำนวณค่าสถิติออนไลน์ Chi-square
Durbin-Watson Table คำนวณค่าสถิติออนไลน์จาก Graph Pad

ความรู้ทางสถิติ

ขั้นตอนการดำเนินการแก้ปัญหาการละเมิดข้อสมมติการวิเคราะห์ความถดถอย
การละเมิดข้อสมมติของการวิเคราะห์ความถดถอย: สาเหตุ ผล การตรวจสอบและการแก้ไข (SPSS)
เครื่องหมายผิดเกิดจากอะไร รูปแบบฟังก์ชันและการแปลงรูปแบบฟังกก์ชัน Heteroscedasticity

ความหมายของค่าสถิติของการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธี OLS

การแก้ไขเมื่อการแจกแจงไม่ปกติและความแปรปรวนไม่คงที่ Collinearity

สรุปการแก้ปัญหาข้อสมมติ Regression

Simple Regression การอ่านผล Regression Outlier
Multiple Regression White Test

Non-linear Regression

SEM
Example of Very Simple Path Analysis via Regression

Dummy Variables

Path analysis using regression_medical_example

Logit, Probit

Introduction to Path Analysis

Order, Multinomial (Logit,Probit)

Testing Mediation with Regression Analysis

การตีความสมการถดถอยในรูป Log

Path Analysis with SPSS ตัวอย่างบทความวิจัย

วิธีการทดสอบ Cox Test

KMO and Bartlett’s test of sphericity What are degrees of freedom?
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (แนวคิด EFA กับ CFA )

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (spss) (มุกดา อาลีมีนทร์)

Theory and Model

ไฟล์ประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอ(มุกดา อาลีมีนทร์)

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
หนังสือของ ผศ.ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
การตรวจสอบปัญหา Regression Exponential form Polynomial form Exercise4.1 (Lack of fit) หนังสือไทย
Power form (log-log form) ความเหมาะสมของโมเดล (1) ความเหมาะสมของโมเดล (2) Exercise4.2 (Lack of fit) หนังสือไทย
Simple Regression Multicollinearity Logit, Probit (1) TA4.2 (Lack of fit) หนังสือไทย
Multiple Regression (การผลิต) Heteroscedasticity Order, Multinomial (Logit,Probit)  
Dummy Variables (1) Dummy Variables (2) Dummy Variables (3)  
Dummy Variables (4) Dummy Variables (5) J-Test  
Model Specification SEM Cox Test  
Muti Level Modeling FAM MEN SUS SUI (Path) ค่าสถิติบางตัวใน SPSS  
outlier GPA AM SES IQ (Path) KutnerDataSet  
แบบฝึกหัด Problem Set และ Case Study (Kutner 2004)
กลุ่ม ตารางและภาพ
กลุ่ม Appendices
กลุ่ม แบบฝึกหัด
กลุ่ม แบบฝึกหัด
TA1.1 TA1.2 (hetero) TA3.1 APPENC01 (8.38) PR1.19 PR1.20 PR1.28
TA3.4 (Lack of fit) x ตัวเดียว APPENC02 (8.37) PR3.17 (Transf.) (Kutner) PR1.22 PR8.15
TA3.7 TA3.8 (Transf.) (Kutner) APPENC03 PR3.18 (Transf.) (Kutner) PR1.27
Fig6.5 (Lack of fit) x หลายตัว APPENC06 (9.29) (Model Validation) PR3.31 (Ch3 kutner 2004) PR4.12
TA7.1 (Coefficient Test) APPENC05 (9.30) (Model Validation) PR3.32 (Ch3 kutner 2004) PR6.5
TA8.1 (Polynomial) TA8.2 TA8.5 APPENC07 (9.31) (Model Validation) PR9.10 PR6.15
TA9.1 TA9.5 (Model Validation)   PR8.6 PR13.17
TA12.2 (Durbin.)   PR6.18 (ไม่มี Lack of fit)  

ประเด็นความรู้ทางการวิจัย

เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษที่นักวิจัยควรทราบ
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 1) หน้า 283-298
เขียนวิทยานิพนธ์ให้ดีอย่างไร
สูตร The Derivative

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Syntax SPSS

Heckman Test

Linear Statistical Models: Regression (Quite Good)

การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม

http://davidakenny.net/kenny.htm เกี่ยวกับ SEM

ANOVA with SPSS

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช.

DataSet Stata (*.dta)

Statnotes: Topics in Multivariate Analysis, by G. David Garson

Linear Regression Models for Panel Data Using SAS, Stata, LIMDEP, and SPSS

Mediator Test SEM White Test

Advance statistics

Stata Resource Stata ado

Last Update: 06-Jun-2021
web hit counter