อบรม สัมมนาวิชาการในประเทศ

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 (1 ก.พ. 2550)

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 2 25-26 ธ.ค. 2550 คณะเภสัชฯ มมส.
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน“ 29 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
กู้เศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติพลังงาน” 1 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม กำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 มกราคม 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม. มหาสารคาม
อบรมการใช้ MS Access 9-13 มี.ค. 2552 ณ Nectec ราชเทวี กทม.
สัมมนาเรื่อง How to Organize Research to Scholarly Journal Articles 11 พ.ค. 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม. มหาสารคาม
สัมมนาวิชาการ คปก. กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยของประเทศ 19 พ.ค. 2552 รร.สยามซิตี้ กทม.
Impact Factor/h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม 21-22 พ.ค. 2552 ณ ม.ราชภัฏสวนดุสิต กทม.
การบริหารจัดการผลงานวิจัย 1- ส.ค. 2552 ณ รร. ไมราเคิลแกรนด์ กทม.
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 13-15 ต.ค. 2553 ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ
ประชุมวิชาการ GCET 3-5 พ.ย. 2553 กทม.
ประชุมวิชาการประจำปีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 7-8 กุมภาพันธ์ 2554
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กทม. และชลบุรี 20-22 มกราคม 2554

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางของเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวิชาการเพื่อสังคม (Guidelines)” วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

อบรม สัมมนาวิชาการต่างประเทศ

JASS’06: JSPS Asian Science Seminar on Development Strategy for Sustainable Food System (25 Dec - 5 Jan 2006 at Nihon University, Fujisawa Japan)

The Ninth Annual Global Conference on Environmental Taxation 6-7 Nov. 2008, Singapore.
International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP’2011) 13-15 April 2011 at Salamis, Northern Cyprus.
Last Update: 15-Feb-2016
 
web page hit counter