ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์. 043-754333 ต่อ 3424 โทรสาร. 043-754422
E-mail: nitiphong.s@mbs.msu.ac.th, econ555@gmail.com, www.facebook.com/econ555

Asst.Prof. Nitiphong Songsrirote
Ph.D. (Agricultural Economics),
International Program KU
M.S. (Business Economics), NIDA
B.S. (Economics), KU
อายุ 48 ปี 3 เดือน
 
 
ผลงานในการทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
ประจำปี ๒๕๕๙
นโยบายในการทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. มหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล
๒. การจัดตั้งทุนสำลองเลี้ยงชีพ
๓. ระบบสวัสดิการและการรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม
๔. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามนโยบายรัฐบาล
๕. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
บทความพิเศษ ผศ.ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทำไมจึงไม่ผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานระบบใหม่กับความเสี่ยง
การกำหนดสัดส่วนงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙* ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙** ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่องเด่น คือ การตีพิมพ์ Proceedings แล้วไปตีพิมพ์อีกในวารสาร*  
เรื่องเด่น คือ คุณภาพหลักสูตร**  
ดูย้อนหลังปีอื่นๆ คลิกที่นี่  
หากท่านต้องการดูฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่เว็บงานการประชุม มมส
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
   

counter