ลำดับ

ผลงานวิชาการ

Impact
factor

ฐานข้อมูล

สัดส่วน
ผลงาน
(%)

ดาวน์โลหเอกสาร (โปรดอ้างอิง)

บทความวิจัย

1

Nitiphong Songsrirote. (2011). The Productivity of Rajabhat Universities during 2007-2009, Proceeding of International Conference on Banking and Finance Perspectives 13-15 April 2011 at Salamis, Northern Cyprus.

-

ICBFP’2011

100

2

Nitiphong Songsrirote and Sutana Thanyakhun. (2009). Cost Efficiency and Management Performance on Sericulture in Roi-Et and Mahasarakham Province. International Journal of Economic Perspectives, 3 (4), 297-308.

SJR
=0.108

Scopus
Econlit

80

3

Nitiphong Songsrirote. (2007). Technical Efficiency and the Determinants of Technical Inefficiency on Conventional and Certified Organic Jasmine Rice Farms in Yasothon Province. Thammasat Economic Journal, 25 (2), 96-133.

T-JIF
=0.021

TCI

100

(Cited in TCI) (Cited in Goole Scholar)

4

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2550). ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง: วิธี Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 14 (1), 31-45. [In English] Charuk Singhapreecha and Nitiphong Songsrirote. (2007). The Measurement of Technical Efficiency on Certified Organic Jasmine Rice Farms. Applied Economics Journal,14(1),31-45.

T-JIF
= 0.106

TCI
กลุ่ม 1

100

(Cited in TCI)

5

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และจารึก สิงหปรีชา. (2550). การเปรียบเทียบลักษณะทางการจัดการระหว่างผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำและกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดยโสธร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45/2549 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 (น.421). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [In English] Nitiphong Songsrirote and Charuk Singhapreecha. (2007). The Comparison of Management Characteristics between Best Practice and Worst Practice Group on Organic Jasmine Rice Farms in Yasothon Province. Proceedings of the 45th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand. January-February 2007 .pp 421.

-

FAO รางวัล สาขาเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ

50

6

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2553). อุปสงค์และอุปทานปลาสดตามช่วงฤดูกาลในเขตเทศบาล จังหวัดยโสธร วารสารการบัญชีและการจัดการ, 2 (30), 127-143. [In English] Nitiphong Songsrirote. (2010). Seasonal Demand and Supply for Fresh Fish in the Municipality Area of Yasothon Province. Journal of Accountancy and Management, 2 (30), 127-143.

-

TCI
กลุ่ม 2

100

7

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2558). ความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการจัดการครัวเรือนของเกษตรกรในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 55(1), 1-25. [In English] Nitiphong Songsrirote. (2015). Food Security and Household Management Capacity of Farmer under Agricultural Land Reform Office in Mahasarakham Province. NIDA Development Journal, 55 (1), 1-25.

T-JIF
= 0.072

TCI กลุ่ม 1
รางวัลบทความ
วิจัยระดับชาติ

100

(Cited in TCI)

8

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2559). การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 56 (3),108-137. [In English] Nitiphong Songsrirote. (2016). An Economic Feasibility Analysis of Spring Groundwater Resource Development Project in Ban O Kham, Kranuan Sub-district, Sam Sung District, Khonkaen Province. NIDA Development Journal, 56 (3), 108-137.

T-JIF
= 0.072

TCI กลุ่ม 1
รางวัลบทความ
วิจัยระดับชาติ

100

(Cited in TCI)

9

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการองค์ความรู้ การมีอุดมการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการทำบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ ความสำเร็จของการจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ และความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 57 (1),109-125 , [In English] Nitiphong Songsrirote. (2017). Causal Relationship Model between Knowledge Management, Sufficient Economic Inspiration, Household Accounting Capability, Organic Rice Farm Management, Success of Organic Rice Farm Management and Life Security of Agriculturists in Yasothon Province. NIDA Development Journal, 57 (1), 109-125.

T-JIF
= 0.072

TCI
กลุ่ม 1

100

(Cited in TCI)

บทความวิชาการ

 

10

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และจารึก สิงหปรีชา. (2549). วิธีการวัดและข้อจำกัดการวัดประสิทธิภาพ. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 13 (2), 79-99. [In English] Nitiphong Songsrirote and Charuk Singhapreecha. (2006). Efficiency Measurement Approaches and Its Limitations. Applied Economics Journal,13 (2),79-99.

T-JIF
= 0.106

TCI กลุ่ม 1

100

(Cited in TCI)

11

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2543). หนี้สาธารณะ. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 19 (2), 50-72.

-

TCI กลุ่ม 2

100

-

12

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2552). บทปริทัศน์ การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 1 (4), 80.

-

-

100

13

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2552). บทปริทัศน์ การพัฒนากระบวนการผลิตไหมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย, โดย ประยูร ห่วงนิกร. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 1 (5), 46.

-

-

100

14

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2552). บทปริทัศน์ กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ: กรณีศึกษา อำเภอแจ้ห่ม  แม่ทะ  แม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, โดย บุญฑวรรณ วิงวอน. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 2 (2), 39-40.

-

-

100

15

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2553). บทปริทัศน์ การสร้างแบบรูปสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, โดย บุญเกียรติ ไทรชมภู. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 2 (5), 15.

-

-

100

16

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2554). บทปริทัศน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา, โดย อัปสร อีซอ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 3 (4), 64.

-

-

100

งานวิจัย

 

17

สุวรรณ หวังเจริญเดช และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2545). รายงานวิจัย เรื่อง การจัดทำและการใช้ประโยชน์สารสนเทศทางการบัญชี จังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

50

 

18

กรกนก ทิพรส และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2543). รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มความต้องการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

50

 

19

จารึก สิงหปรีชา บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล กนกวรรณ จันทรเจริญชัย พรเทพ อํานรรฆกิตติกุล และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2550). รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

-

 

20

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2550). รางานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพต้นทุนของการเลี้ยงไหมในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

100

 

21

จารึก สิงหปรีชา ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ กนกวรรณ จันทรเจริญชัย วุฒิยา สาหร่ายทอง วรดี จงอัศญากุล และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2551). รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาการเกษตรระยะที่สอง. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

-

-

-

 

22

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2552). รายงานวิจัย เรื่อง ผลิตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ช่วง พ.ศ. 2551-2553. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

100

 

23

วรพล เองวานิช มนกานต์ อินทรกำแหง ประยุทธ์ กุศลรัตน์ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และ ฐาปนพงศ์ เรืองไชย. (2554). รายงานวิจัย เรื่อง พลวัตและการใช้ประโยชน์จากปลาในจังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

-

-

20

 

24

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2554). รายงานวิจัย เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการจัดการครัวเรือนของเกษตรกรในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

-

100

 

25

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการบ่อบาดาลพุ. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี.

-

-

100

 

26

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง องค์ความรู้การจัดการฟาร์มปลา รูปแบบการจัดการฟาร์มปลา ความสำเร็จของการจัดการฟาร์มปลา และความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดยโสธร. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

100

 

27

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง การจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ ความสำเร็จของการจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์และความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

100

 

28

นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการผลิตและการตลาด ความสามารถในการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและในนาข้าว จังหวัดยโสธร. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

-

-

100

 

29

วรพล เองวานิช นิติพงษ์ส่งศรีโรจน์ สุรสิทธ อ้วนพรหมา คณิต ชูคันหอม มนกานต์ อินทรกําแหง ร่วมฤดี พานจันทร์ สุปราณี วิกรัยบูรณ์ นิกร สุวรรณภักดี อภิญญา จงพัฒนากร ธนภร การินทร์ และธงชัย บุญสอน. (2557). รายางานวิจัย เรื่อง การศึกษาชุดความรู้เพื่อการจัดการความมั่นคงด้านอาหารจากปลาในจังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

-

-

-

 
Last Update: 25-Jan-2021
web page hit counter