ภาพกิจกรรมอื่นๆ
รางวัลและเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 24 ก.ย. 2559
รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ ระดับชมเชย สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556
รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ ระดับดี สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ ครั้งที่ 45/2549 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับรางวัลชมเชย สาขา เศรษฐศาสตร ์และบริหารธุรกิจ
และปรากฏใน ฐานข้อมูลของ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (สมัยกำลังศึกษา ป.เอก)
จบ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป. เอก เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   
รองประธาน/หัวหน้านักดนตรี นักดนตรีแซกโซโฟน ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนะเลิศประกวดวาดภาพไฟป่า เขต 4 ปี 2527-28 [สมัย ป.5 ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 จ.ยโสธร ]
Last Update: 13-Sep-2015
web site hit counter